Abdülbâsıt Muhammed Abdüssamed

maxresdefault

AbdüssamedAbdülbâsıt Muhammed (1927-30 Kasım 1988) Mısırlı tanınmış hafız ve kâri.

Asıl adı Abdülbâsıt Muhammed Abdüssamed olmakla birlikte Türkiye’de daha çok Abdüssamed diye tanınmıştır. Kinâ vilâyetine bağlı Ermenfte doğdu. On yaşında Kur’ân-ı Kerîm’i ezberledi. On dört yaşında Esfûnü’l-metâine’de Muhammed Selim Hamâde’den Kuran ilimleri ve kırâat-ı seb’ayı tahsil etti. Daha sonra Kahire’de el-Meâhidü’l-Ezheriyye müdürü Abdülfettâh el-Kâdi’den kırâat-ı aşereyi tamamladı. Mısır’ın Said bölgesinde Kur’an okuyuşuyla ta­nındı.

1951’de Kahire’ye gitti ve Seyyide Zeyneb, İmam Şâfıî, İmam Hüseyin, Sul­tan Ebü’l-Alâ ve İmam Rifâî camilerinde Kur’an okudu. Aynı yıl Kahire radyosun­da Kur’an okumaya başladı. Sesi ve okuyuş tarzıyla kısa sürede büyük ilgi görerek şöhrete kavuştu. Çeşitli dinî, millî gün ve merasimler münasebetiyle bazı ülkelerin devlet başkanları, enfor­masyon bakanları veya bazı özel kurum ve şahısların daveti üzerine, başta Orta­doğu ülkeleri olmak üzere Afrika’dan Uzakdoğu’ya kadar birçok İslam ülkesi­ni. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerini ziyaret etti; buralarda Kur’ân-ı Kerîm okudu. Gittiği bazı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları tarafından çeşitli nişanlarla taltif edildi. Bunlar arasında Suriye devlet başkanı (1956), Fas kralı (1961), Lübnan devlet başkanı, Malezya başbakanı (1965) ve Mısır devlet başkanı (1988) tarafından verilen nişanlar anılabilir.

1951-1982 yılları arasında Kahire İmam Şafiî Camii’nde, 1982’den ölümü­ne kadar da Hüseyin Camii’nde kari olarak görev yaptı. 1983’te parla­mento kararıyla kurulan Kur’ân-ı Kerîm Hafız ve Kârileri Derneği’nin baş­kanlığına getirildi. el-Mekâriü’l-Mısriyye’nin de şeyhi olan Abdüibâsıt Abdüs­samed 30 Kasım 1988’de Kahire’de ve­fat etti.

Kur’ân-ı Kerîm tilâvetinde Mısır tarzı­nın önde gelen temsilcilerinden biri sa­yılan ve dünyanın her tarafındaki müslümanların heyecan ve huşu içinde dinle­dikleri Abdüibâsıt Abdüssamed özellik­le tiz sesi ve uzun nefesiyle tanınmıştır. Bir nefeste en yüksek perdeden 45-50 saniye devam eden müstesna okuyuş­ları hafızalarda silinmez bir iz bırakmış­tır. Abdüibâsıt, muhtelif sûre ve âyetler yanında Mısır, Suudi Arabistan ve Ku­veyt radyoları için Âsim kıraatinin Hafs rivayeti, Fas radyosu için de Nâfi’ kıraatinin Verş rivayetiyle tertil üzere Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını bantlara oku­muştur.

Kaynak: Diyanet İslam Ansiklopedisi